Imikurire y’umwana uri mu nda (Embryonic and fetal development)

 Umwangange M. Louise, impuguke mu buzima bw’umwana uri mu nda

Umwana uri mu nda agaragaza imikurire y’imyanya y’umubiri we. Kuva ku rusoro habaho impinduka nyinshi kugeza umwana ageze igihe cyo kuvuka.

Embryo and Fetal Growth

Reka turebe zimwe mu ntambwe twateye kugira ngo tugere ku isi:

Icyumweru cya 1 n’icya 2 cy’inda

Uruvangavange rw’uturemangingo

Icyumweru cya 3

Gukorwa k’ubwonko. -- mm1.5

Icyumweru cya 4

Umutima utangira gutera, aho amaso n’amatwi bizajya hatangira kugaragara, aho amaboko azafata naho haragaragara, ni naho ubwonko bukomeza gukura. --mm4

Icyumweru cya 5

Amaso atangira gukura, amazuru n’umunwa bitangira kuza.

Ibice bizavamo amaboko n’amaguru biragaragara. Umukondo nawo ukorwa muri iki cyumweru. Amaso n’umutima bikomeza gukura. --mm8

Icyumweru cya 6

Umunwa n’amazuru biragaragara, amaso n’amatwi nabyo biraboneka. --mm13

Icyumweru cya 7

Ingohi zitangira kuza, umutwe uba ari munini ariko akananwa kakiri gato. Ibice bizavamo imyanya ndangagitsina birakorwa. --mm18

Icyumweru cya 8

Amaboko atangira kuba maremare ndetse n’inkokora zigatangira gukorwa.

Intoki nazo zitangira kugaragara ariko zifatanye, amavi n’amano birakorwa.

Umutwe ugaragara ari munini cyane cyane agahanga. --mm30

Icyumweru cya 9

Umwana atangira gukura rwose (fetal period begins).

Amaso, amatwi, amaboko, ibiganza n’intoki, amaguru, amavi, ibirenge n’amano biraboneka.

Umwana aryamye mu ngobyi (placenta) ya nyina.

Gukomeza gukorwa kw’imyanya ndangagitsina. --mm50

Icyumweru cya 10

Isura itangira kugaragara, akananwa katangiye gukura, amatwi nayo aracyari mato. Imyanya ndangagitsina nayo ikomeza gukura. --mm61

Icyumweru cya 11-12

Gukura mu burebure. Amatwi mato, amaso arafatanye. Gukorwa kw’amagufa y’umutwe ndetse n’amagufa maremare (ay’amaboko n’amaguru). Gukorwa kw’inkari.

Icyumweru cya 13-16

Imikurire yihuta, gukorwa no gukomera kw’amagufa birakomeza

Umwana akina mu nda (ariko nyina ntabasha kubyumva), Igitsina cy’umwana gishobora kumenyekana

Icyumweru cya 17-20

Imikurire itangira kugenda buhoro. Ingingo z’amaboko n’amaguru zarakuze (zifite uburebure zigomba kugira). Umwana arakina mu nda (nyina abasha kubyumva)

Uruhu rutwikirwa n’amavuta n’ibinure bimurinda.

Icyumweru cya 21-25

Umwana yunguka ibiro. Gukorwa kwa “surfactant” ariko ibihaha biba bitarakura. Inzara z’intoki ziriho. Umwana ashobora kubaho aramutse avutse.

Icyumweru cya 26-29

Ibihaha bishobora guhumeka. Ubwonko nabwo bushobora gukontorora (to control) imihumekere, Amaso arafunguye.Inzara z’amano ziragaragara

Icyumweru cya 30-34

Ibinure ni 8% by’ibiro by’umwana. Guhera ku cyumweru cya 32 umwana abaho iyo avutse

Icyumweru cya 35-38

Umuzenguruko w’umutwe n’inda byenda kungana. Ibinure ni 16% by’ibiro by’umwana. Umwana agejeje igihe cyo kuvuka. Urwungano rw’ubwonko n’imyakura rukworwa ku cyumweru cya 3.

Urwungano rw’amaraso rukorwa mu cyumweru cya 3, mu ntangiriro z’icyumweru cya 4, amaraso atangira gutembera.

Urwungano rw’amaraso ni rwo rwa mbere rutangira gukora umwana ari mu nda.

Urwungano rw’ihumeka rutangira gukorwa ku cyumweru cya 5, rugakomeza gukura umwana avutse.

Umwana uri mu nda ahumekerwa na nyina bikozwe n’ingobyi (placenta) aho guhumekerwa n’ibihaha nk’uko tubizi. Ibihaha bitangira gukora iyo umwana atandukanye na nyina.

Urwungano ngogozi rutangira gukorwa guhera ku cyumweru cya 4 cy’inda.

Urwungano rw’inkari rutangira gukorwa guhera ku byumweru 4 kugeza ku byumweru 5.

N’ubwo bwose igitsina cy’umwana kimenywa agisamwa (XX: umukobwa, XY: umuhungu). Imikurire y’imyanya ndangagitsina iba itagaragaza itandukaniro kugera ku cyumweru cya 7.

Ingingo nyishi zikorwa mu byumweru 12 (amezi 3) bya mbere by’inda ari cyo gihembwe cya mbere.

Ababyeyi bakangurirwa kudakoresha imiti ibonetse yose, yaba iya kizungu cyangwa iya Kinyarwanda, keretse iyo bayandikiwe na muganga; kugira ngo birinde icyahungabanya ikorwa ry’ingingo z’umwana, bishobora no gutera ubumuga buvukanwa.

 

Premium Joomla Templates