Kwirinda kubura amaraso ku mubyeyi utwite (Anemia in Pregnancy)

Umubyeyi utwite ashobora kugira amaraso adahagije bitewe n’impamvu zitandukanye.

pregnancy-dietImpamvu ya mbere ni impamvu y’imikorere isanzwe y’umubiri igihe umubyeyi atwite. Iyo umubyeyi atwite ingano y’amaraso (Plasma volume) ye iriyongera, ariko uturemangingo dutukura two ntitwiyongere. Icyo gihe umubyeyi ashobora kubura amaraso mu buryo bworoheje.

Impamvu ya kabiri ni ukutagira umunyu ngugu wa feri (Fer/Iron) uhagije. Iyi mpamvu ari na yo iboneka cyane ku mubyeyi utwite iterwa n’uko umubyeyi akenera fer nyinshi yo gukora emogolobini kubera ko ingano y’amaraso iba yiyongereye yo gutunga umwana n’ingobyi yiyongera ku yo umubyeyi asanzwe akeneye.

Kubera ko Fer abona mu biribwa idahagije kuri we, ingobyi ( placenta) ndetse n’umwana uri mu nda, umubyeyi utwite ahabwa inyongera ya Fer (ibinini) yo kumwongerera amaraso. Ibyo binini byakagombye gufatwa kuva umubyeyi aje kwipimisha inda bwa mbere kugeza abyaye, afata ikinini kimwe ku munsi; akaba ari yo mpamvu kuza kwipimisha inda ukimenya ko wasamye ari ingenzi cyane.

Umubyeyi kandi yigishwa ibiribwa bibonekamo Fer cyane kuko na byo bimwongerera amaraso bityo agashishikarizwa kubyibandaho mu ifunguro rye rya buri munsi. Urugero rw’ibyo biribwa ni:

Inyama cyane cyane inyama y’ umwijima, Amafi n’indagara, Tofu, Ibihumyo, Ibinyampeke: (ingano, amasaka, ibigori bishobora gukorwamo igikoma, umutsima…umuceli), Ibinyamisogwe: (ibishyimbo, amashaza, soya, lantiye), Ibirayi, Ibihwagari, Imbuto: (inkeri...), Imboga: (isombe, epinari, ibitunguru bya puwaro, imboga rwatsi, amashu…)

Ibikomoka ku matungo ni byo byiganjemo Fer nyinshi kandi ifite akamaro mu kongera amaraso, ibikomoka ku bihingwa na byo bikaza kubyunganira.

 

Malariya na yo itera umubyeyi utwite kubura amaraso kubera ko udukuko dutera malariya dushwanyaguza uturemangingo dutukura bityo tukagabanyuka. Malariya ituma ingobyi y’umwana ibura amaraso bigatuma umubyeyi abyara umwana ufite ibiro bidahagije cyangwa bigatera umubyeyi kubyara igihe kitageze.

Umubyeyi ashishikarizwa kuryama mu nzitiramubu ikoranye umuti, bityo ikabasha kumurinda malariya. Iyo nzitiramubu ayihabwa akijya kwipimisha inda bwa mbere.

Inzoka zo mu nda na zo zishobora gutuma umubyeyi abura amaraso. Inkoza ya ankilositome (ankylostoma/ hookworm) inyunyuza amaraso ikaba yatuma amaraso agabanuka.

Umubyeyi utwite ahabwa ikinini kirwanya inzoka zo mu nda

Ibimenyetso byo kubura amaraso

Bimwe mu bimenyetso byo kubura amaraso ni:

Kwereruka mu bihenehene by’amaso, mu biganza, mu kanwa…; Kugabanuka k’uturemangingo dutukura (Red blood cells) na emogolobini (Hemoglobin); Gucika integer; Guhumeka nabi; Kubura amaraso bikabije (severe anemia) bishobora no gutuma umubyeyi abura ubwenge akaba yajya no muri koma.

Ingaruka zo kubura amaraso ku mubyeyi utwite

Umwana ashobora gupfira mu nda; Kubyara umwana ufite ibiro bidahagije (munsi y’ibiro bibiri n’amagarama Magana atanu: 2.5 kgs); Kubyara umwana utagejeje igihe (preterm baby/ prematuré).

Umubyeyi ashishikarizwa kujya kwipimisha akimara gusama cyangwa abikeka kugira ngo ahabwe ubufasha kuva mu byumweru bya mbere by’inda.

Ubutaha tuzaganira ku kamaro ko kwipimisha inda inshuro enye mbere y’uko umubyeyi abyara, n’ikiba kigamijwe kuri buri nshuro yo kwipimisha inda.

Premium Joomla Templates